Over

De behoefte

Bij de ontwikkeling van Europees beleid staat de behoefte aan beter opgeleide en creatieve werknemers op de Europese arbeidsmarkt centraal, alsmede de noodzaak om de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

Doelstellingen in dit verband zijn onder meer het verhogen van het opleidingsniveau in heel Europa en het vormen van geschoolde professionals die nieuwe paden betreden en afwijkend en visionair kunnen denken. De vereiste transversale competenties voor “workers 2020” zijn onder meer initiatief en ondernemerschap, het vermogen om ideeën om te zetten in daden, het realistisch inschatten van de eigen vaardigheden en talenten en het instinct om kansen die zich aandienen onmiddellijk te benutten.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding betreft diensten die zijn bedoeld om mensen – jong of oud, en in welke levensfase zij zich ook bevinden – te ondersteunen bij het maken van keuzen omtrent opleiding, scholing en werk en bij het vormgeven van hun loopbaan. “Loopbaanbegeleiding stimuleert mensen na te denken over hun ambities, interesses, kwalificaties en vermogens. Zij verkrijgen zo meer inzicht in de arbeidsmarkt en het onderwijsstelsel, en kunnen dat inzicht koppelen aan wat zij over zichzelf weten.” (Education Policy Analysis, OESO 2003).

De insteek bij loopbaanbegeleiding is altijd mensen zich bewust te maken van hun potentieel en ze te helpen dat potentieel te beoordelen en te benutten. Zowel begeleiding op het gebied van opleiding als begeleiding bij de beroepskeuze kunnen daarbij goede diensten bewijzen, met name door het zelfbewustzijn, de zelfontplooiing en de inzetbaarheid van jongeren te bevorderen.

Huidige stand van zaken

Loopbaancentra binnen hogeronderwijsinstellingen bieden ook nu al een reeks verwante diensten, al zijn die veelal gericht op de aanvangs- en afstudeerfase van de studie. Er is echter behoefte aan een bredere aanpak: meer persoonlijke en systematische begeleiding en individuele ondersteuningstrajecten, gekoppeld aan workshops en groepsgewijze begeleiding. Die aanpak is niet alleen afgestemd op het profiel, de vermogens en de behoeften van iedere afzonderlijke student, maar ook op de behoeften van het systeem voor onderwijs en cultuur op Europees niveau. De overgang van universiteit naar arbeidsmarkt zal soepeler verlopen als studenten zich bij hun afstuderen beter bewust zijn van hun feitelijke competenties, verwachtingen en toekomstplannen.

Tegen deze achtergrond zijn er in Europa nauwelijks transdisciplinaire programma's te onderscheiden die het hele studietraject omvatten en waarmee het zelfbewustzijn, de zelfontplooiing en de carrièreplanning van studenten worden bevorderd.

De weg voorwaarts

ICARD is een Europees project voor het creëren van een vernieuwend Europees Programma voor loopbaanontwikkeling dat is gericht op individuele universitaire studenten en het hele traject bestrijkt - van aanvang van de studie tot en met het fstuderen. Voor de opzet van dat programma wordt uitgegaan van de bestaande beste werkwijzen van een consortiumpartner, te weten de Queensland University of Technology (QLD QUT) in Australië.

QLD QUT heeft de afgelopen jaren een programma voor loopbaanontwikkeling ontwikkeld en gelanceerd dat het concept van loopbaanontwikkeling op vernieuwende wijze verankert in het curriculum. De nadruk daarbij ligt op drie hoofdgebieden. Het programma bestaat uit in totaal 30 modules met een generieke inhoud waarvan het grootste deel op alle faculteiten van toepassing is.

Met ICARD wordt beoogd de huidige stand van zaken in Europa gedetailleerd in kaart te brengen, het bestaande materiaal naar de Europese situatie over te brengen en in vier landen te testen.

Nadere informatie over de verwachte resultaten van het project is te vinden onder "Resultaten"